آموزش یادگیری ماشین پیشرفته

در این آموزش مباحث پیشرفته و کاربردی یادگیری ماشین براساس جدیترین مقالات در قالب فیلم اموزش کامل اماده شده است.


icon-check-square-o یادگیری منیفلدی (Manifold Leanrning)

 icon-check-square-o یادگیری معیار فاصله (Metric Learning)

 icon-check-square-o یادگیری چند وظیفه ایی (Multi-Task Learning)

 icon-check-square-o یادگیری چند دیدگاهی (Multi-View Learning)

 icon-check-square-o یادگیری چند ریختی (Multi-Modal Learning)

 icon-check-square-o یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

 icon-check-square-o مدلهاي ترکیبی (Mixture models) و الگوریتم EM

 icon-check-square-o  روشهاي جمعی(Ensemble methods)

 icon-check-square-o هم-خوشه بندي (Co-clustering)

 icon-check-square-o یادگیري انتقالی (Transfer learning)

 icon-check-square-o یادگیري نیمه نظارت شده (Semi-supervised learning)

 icon-check-square-o یادگیري با دانش خارجی (External knowledge)

 icon-check-square-o حوزه تصادفي مارکف

 icon-check-square-o شبکه های بیزی

 icon-check-square-o روش های تقريبي در بهينه سازی

 icon-check-square-o کاهش بعد خطي

 icon-check-square-o کاهش بعد غیرخطی

 icon-check-square-o مدل متغير پنهان و نسخه های تغييراتي آن

 icon-check-square-o خوشه بندی طیفی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0